Biglang Gising

Nagulantang sa isang maingay na umaga
Inuulinigan kung saan nagmumula
Boses ng babae at lalaking nagsisigawan
Kasabay ng kalabog sa buong kabahayan

Singhal ng lalaki’y galit na akusa
Sa diumano’y kasalanan ng kanyang asawa
Panaghoy at pagtangis ang tugon ng Eba
Nagsusumamong pakinggan ang kanyang apela

Di alintana ang palahaw ng anak
Na di malaman kung may muwang sa nagaganap
Nakapinid na pintuan at bintanang walang siwang
Ngunit sa lakas ng sigawan animoy kita ang laman

Pangamba at takot ang sa aki’y bumalot
Sa maaaring mangyari sa kanilang sigalot
Aawat ba ako o tatawag ng tulong
Ngunit nag-aalinlangang mapagbalingan ng sumpong

Matamang nakinig at nagobserba
Sabay bukas sa telebisyon upang mag-iba ang timpla
Biglang natahimik at nawala ang ingay
Natapos na pala ang kanilang away