Biglang Gising

Nagulantang sa isang maingay na umaga Inuulinigan kung saan nagmumula Boses ng babae at lalaking nagsisigawan Kasabay ng kalabog sa buong kabahayan Singhal ng lalaki’y galit na akusa Sa diumano’y kasalanan ng kanyang asawa Panaghoy at pagtangis ang tugon ng Eba Nagsusumamong pakinggan ang kanyang apela Di alintana ang palahaw ng anak Na di malaman…